Lidmaatschap

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Wie lid wil worden van het Verbond, kan hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Bij het verzoek moet ook een document worden gevoegd waarin wordt verklaard de regels uit de Gedragscode Verzekeraars na te leven.

Lid worden van het Verbond

Voor lidmaatschap komen in aanmerking:

  • (her)verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
  • Rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI);
  • Bedrijven (in oprichting) die nog niet formeel de status van (her)verzekeraar hebben, zoals neergelegd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of nog niet aan de overige lidmaatschapseisen voldoen. Zij kunnen vanaf 1 januari 2018 in beginsel voor een periode van 2 jaar als aspirant-lid worden toegelaten.

Als een verzekeringsmaatschappij die lid is onderdeel uitmaakt van een concern met andere verzekeringsmaatschappijen, moeten alle verzekeringsmaatschappijen binnen het concern lid zijn of worden. Als het betreffende lid onderdeel uitmaakt van een concern met rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioen-instellingen (PPI), moeten ook deze betreffende rechtspersonen lid zijn dan wel zo spoedig mogelijk worden. Zie voor een nadere toelichting artikel 4 van de statuten van het Verbond.
Onderdeel van het aanvraagproces is het uitvoeren van een self assessment, om vast te stellen of het potentiële lid de verplichte zelfregulering (die voortvloeit uit de Gedragscode Verzekeraars en met name gericht is op het klantbelang) kent en navolgt.
 
Het bestuur beslist of een lidmaatschapsaanvraag wordt ingewilligd. Hierover ontvangt u schriftelijk  bericht. Als het bestuur het verzoek afwijst, kunt u binnen een maand een door het bestuur in te stellen onafhankelijke commissie van beroep verzoeken om alsnog tot toelating te besluiten.

Voor nadere vragen over het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam - van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris van het Verbond.

Download hier

;

Cookies

{cookieText}