Skip to Content

ALV 26 juni 2024: overzicht Wijzigingen bedrijfsregelingen en zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond heeft op 26 juni ingestemd met een aantal wijzigingen van bedrijfsregelingen, gedragscodes en andere bepalingen die per 1 juli van kracht zijn. In dit overzicht een korte samenvatting. Wij verzoeken verzekeraars om dit overzicht aandachtig te lezen.

De Digiwijzer van het Verbond wordt na afloop van de ALV zo spoedig mogelijk bijgewerkt. Tegelijkertijd worden de bijbehorende circulaires gepubliceerd en opgenomen in onze nieuwsbrief voor leden zodra alle documenten gereed zijn.

1 Wijzigingen Protocol collectieve waardeoverdracht

Door de invoering (2019) van het Protocol collectieve waardeoverdracht is het proces van collectieve waardeoverdrachten tussen verzekeraars onderling vereenvoudigd. Het protocol werkt in de praktijk goed, maar naar aanleiding van signalen van de Ombudsman Pensioenen over datakwaliteit, is het protocol op een aantal punten aangevuld. Daardoor wordt communicatie met deelnemers verbeterd en het proces minder foutgevoelig. Ook wordt het protocol van toepassing op premiepensioeninstellingen (PPI’s).

2 Aanpassing Gedragscodes Claimbehandeling, Informatieverstrekking en Klachtafhandeling

Naar aanleiding van ervaringen die zijn opgedaan bij toetsingen van Stichting toetsing verzekeraars (Stv) zijn de gedragscodes Claimbehandeling, Informatieverstrekking en Klachtbehandeling aangepast.

Algemeen:
Enkele definities die aan het begin van elke gedragscode staan vermeld, zijn gelijkgetrokken en eenvoudiger geformuleerd, zoals ‘schadeverzekering’.

Claimbehandeling:
Enkele bepalingen met betrekking tot de claimbehandeling bij arbeidsongeschiktheids-verzekeringen zijn verplaatst naar het hoofdstuk over claimbehandeling in het algemeen (nieuwe artikelen 5.6, 5.7 en 5.8).

Informatieverstrekking:
De opsomming in artikel 5.4, over begrijpelijke en vindbare informatie, is in een meer logische volgorde gezet. Ook is een inhoudelijke wijziging doorgevoerd in artikel 6.1. over communicatie bij aanpassing van premie en/of voorwaarden.

Klachtbehandeling:
Uit de toetsingen van de Gedragscode Klachtbehandeling en de Kwaliteitscode Rechtsbijstand bleek dat beide regelingen een andere formulering hanteerden voor de verplichting met betrekking tot het geven van informatie over de klachtenprocedure op de website. Het Platform Klantbelang & Reputatie heeft ervoor gekozen beide artikelen (waar relevant) gelijk te trekken, zodat (rechtsbijstand)verzekeraars niet meer te maken hebben met verschillende vereisten. Artikel 4 ‘Hoe kunt u uw klacht indienen’ is daarop aangepast.

3 Uitstel startdatum nieuwe schadevrije jaren systeem

De ingangsdatum voor het nieuwe systeem voor schadevrije jaren is uitgesteld. Die was oorspronkelijk gepland op 1 juli 2024, maar dat bleek niet haalbaar. Een nieuwe ingangsdatum kan op dit moment nog niet worden vastgesteld. Het Verbond verwacht na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven over het vervolgtraject. Door het uitstel wordt ook de aangepaste bedrijfsregeling 11 Schadevrije Jaren, die nodig is voor de invoering van het nieuwe systeem, opgeschort.

4 Update Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens (GVPV)

Toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 van kracht werd, is de GVPV geüpdatet. Sindsdien is de wet niet gewijzigd, maar in de afgelopen jaren is gebleken dat de code op onderdelen niet (meer) helemaal juist was. Bijvoorbeeld omdat toezichthouders bepaalde vereisten uit de AVG hebben verduidelijkt. Maar ook omdat er, ondanks de scherpe blik van De Brauw, toch wat kleine omissies in de tekst te vinden waren. Daarom heeft de Commissie Privacy de code kritisch tegen het licht gehouden. Het merendeel van de aanpassingen betreft tekstuele verduidelijkingen, met name in het hoofdstuk over de verwerking van gezondheidsgegevens (en de toelichting).

Regulation LR Shutterstock 1903290286

Informatiemiddag Kerncodes Klantbelang, 19 september 2024

  • 19-9-2024
  • Bijeenkomst
  • Toepassing wet- en regelgeving

Was dit nuttig?