Skip to Content

Goede resultaten volmachtmarkt schade in 2021, lichte daling in volume

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen in volmacht daalt in 2021 met 0,5 procent en komt uit op 4,1 miljard euro. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2021 Volmachten van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). In 2021 is de Combined Operating Ratio (COR) in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 89, even hoog als in 2020.

De volmachtmarkt werd de afgelopen jaren gekenmerkt door een sterke jaarlijkse groei van de bruto verdiende premie. In 2021 zien we een lichte daling van het premie-inkomen. De daling is voornamelijk te zien bij de branches Brand en Motor. 

Oorzaak daling premievolume 

De uit VRA-cijfers geconstateerde daling van het premie-inkomen in de volmachtmarkt wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verzekeringen die vaker via het directe en beurskanaal worden af- of overgesloten, in combinatie met portefeuilles die niet langer via de VRA worden aangeleverd. Daarnaast zijn er minder algemene premieverhogingen. Ook daalde het aantal claims bij de branche Motor waardoor er sprake is van minder terugval en meer stijging op de Bonus/Malus ladder, met als nettoresultaat een lager premie-inkomen. Aan de andere kant zijn er partijen in de scope van deze marktrapportage gekomen waardoor het totale premievolume met terugwerkende kracht is toegenomen. 

Ontwikkeling resultaat per branche 

Bij de branche Motor is de COR sinds 2019 weer onder de 100 en daarmee in de zwarte cijfers. De COR is in 2021 ten opzichte van 2020 iets gestegen (van 89,9 naar 90,4). De branche Motor in volmacht laat in 2021 een kleine daling van het premievolume en een stabilisatie van de schaderatio zien. 

Hoewel Brand een fluctuerende branche blijft, is ook 2021 positief afgesloten. In deze branche zien we een daling in het premievolume van 3,7 procent, terwijl de COR nagenoeg gelijk blijft op 89,1. De schaderatio is in vijf jaar tijd gedaald met circa 10 procent. 

Aansprakelijkheid is een stabiele branche wanneer het om resultaat gaat en groeit gestaag (2 procent) in premieomvang. Bovendien is het resultaat (COR 87) verbeterd ten opzichte van 2020, mede door een dalende schadelast (schaderatio 44,9 procent). 

De branche Verzuim is sinds 2017 in premievolume met 80 procent gestegen. Het aandeel van het premievolume in volmacht binnen het geheel van de sector Inkomen 2021 bedraagt inmiddels 12 procent. In tegenstelling tot andere Schadebranches laat de branche Verzuim nog geen positief resultaat zien. 

Marktrapportage Volmachten 2021


Was dit nuttig?