Skip to Content

Hoger grondwaterpeil eerste stap naar beperken funderingsschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een hoger grondwaterpeil kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van funderingsschade. Daarom zijn Vereniging Eigen Huis, Aedes, het Verbond van Verzekeraars, het KCAF en de Nederlandse Vereniging van Banken positief over het voornemen van het kabinet om met name in veenweidegebieden de grondwaterstand te verhogen. Deze maatregel is eerder door deze partijen bepleit.

Minister Harbers (I&W) schrijft de Tweede Kamer dat de bodem van ons land ’het fundament is van onze huizen’ en dat het daarom van groot belang is om de voortdurende bodemdaling in veengebieden terug te dringen. Hiermee kan toekomstige funderingsschade worden beperkt. De minister wil het verhogen van de grondwaterstand per gebied laten bepalen door de provincies en waterschappen, in samenspraak met de agrarische sector en andere betrokken partijen.

De coalitie aanpak funderingsschade dringt aan op een stevige regierol van de rijksoverheid om te voorkomen dat tegengestelde belangen in het regionaal overleg tot vertraging of zelfs verlamming leiden. Een goede, doordachte aanpak beperkt zich niet tot het grondwaterbeheer, ook funderingsschade door toenemende droogte in kleigebieden en door bacterieaantasting van houten funderingen moeten in de beleidsplannen worden opgenomen. De coalitie biedt aan om de opgebouwde expertise en kennis met alle partijen te delen.

De schade aan funderingen van woningen en gebouwen kan bij ongewijzigd beleid oplopen tot 60 miljard euro. Alleen al in veenweidegebieden met een zogenoemde slappe bodem gaat het naar schatting om 16 miljard euro aan noodzakelijk funderingsherstel. Vele honderdduizenden woningen lopen een aanzienlijk risico hierdoor te worden getroffen.

Meer weten? Lees ook het eerder gepubliceerde nieuwsitem 'Deltaplan moet grootschalige funderingsschade voorkomen'.


Was dit nuttig?