Nieuw werkprogramma EIOPA

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Vorige week publiceerde EIOPA haar strategische prioriteiten en werkprogramma voor 2022. Met haar werk wil zij bijdragen aan de meest urgente uitdagingen, waaronder klimaatverandering, digitalisering en cyberrisico's.

De agenda van de Europese toezichthoudende autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) blijft beïnvloed worden door de COVID-19-pandemie, de macro-economische omgeving en de Europese wetgevingsagenda. Met als doel waarborgen van consumentenbescherming en financiële stabiliteit zal EIOPA inzetten op een veilige en duurzame Europese verzekerings- en pensioensector voor burgers en bedrijven in tijden van transitie.

Duurzaamheid integreren in alle werkgebieden

EIOPA wil haar actieplan voor duurzame financiering uitvoeren, onder meer door bij te dragen aan de strategie voor duurzame financiering en de klimaatadaptatiestrategie van de Europese Commissie. EIOPA heeft hierbij als een belangrijk aandachtspunt integratie van ESG-risico's in het prudentiële kader van verzekeraars en pensioenfondsen. Verder zal zij onder meer de werkzaamheden voortzetten om hiaten in de dekkingsmogelijkheden aan te pakken, met de nadruk op de hiaten in de dekking tegen natuurrampen.

Digitale transitie ondersteunen

De digitale transitie, die is versneld door COVID-19, maakt een ​​sterk regelgevend kader in combinatie met passend toezicht belangrijk. EIOPA zal een algemene strategie voor digitale transitie ontwikkelen. De belangrijkste activiteiten hierbij zijn: advies geven over het aanpakken van problemen rond "dezelfde activiteit, hetzelfde risico, dezelfde regels", ondersteunen bij het opzetten van een gemeenschappelijke financiële dataruimte en uitwerken hoe kunstmatige intelligentie het beste kan worden toegepast in de financiële sector.

Wat de digitale weerbaarheid van de verzekeringssector betreft, zal EIOPA zich richten op het voorbereiden van de technische werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het wetgevingsvoorstel over de digitale operationele weerbaarheid (DORA), dat ervoor moet zorgen dat alle deelnemers aan het financiële stelsel de nodige waarborgen hebben om cyberaanvallen en andere risico's te beperken. Het werk rond dekking van cyberrisico zal vooral gericht zijn op de gebieden die verband houden met DORA, zoals de rapportage van cyberincidenten.

Verhogen van kwaliteit en effectiviteit van toezicht

EIOPA zal ook volgend jaar werken aan kwesties die verband houden met nationaal toezicht, gedragstoezicht en toezichtdata. Een van de doelen blijft stimuleren van de discussie en het delen van ervaringen tussen toezichthouders met betrekking tot de toezichtpraktijken in het kader van Solvency II, om zo bij te dragen aan convergentie van toezicht. Ook wil EIOPA een gelijk speelveld bevorderen tussen gebruikers van interne modellen en gebruikers van standaardformules, zodat risico's consistent en adequaat worden vastgelegd door verzekeraars. Het werk rond herziening van technische normen en richtlijnen naar aanleiding van wijzigingen die voortvloeien uit de lopende herziening van de Solvency II richtlijn staat in het tweede kwartaal gepland.
EIOPA kijkt ook naar de stabiliteit van de sector. Over trends, potentiële risico’s en kwetsbaarheden op macroprudentieel niveau zal EIOPA blijven monitoren, identificeren en rapporteren.

Versterken van consumentenbescherming

EIOPA zal een bijdrage leveren aan de Retail Investment Strategy van de Europese Commissie om te waarborgen dat consumenten geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar eerlijk en adequaat advies en duidelijke en vergelijkbare productinformatie die past bij het digitale tijdperk.

Meer informatie over de prioriteiten van EIOPA is te vinden in het Single Programming Document 2022-2024.


Was dit artikel nuttig?