Skip to Content

Oplossingsrichtingen voor betere compensatie bij overstroming

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Door het Deltaprogramma is Nederland goed voorbereid op overstromingen en is de kans op een overstroming klein. De gevolgen van een overstroming kunnen echter enorm zijn. Voor die momenten dat het onverhoopt misgaat, is schadebeperking en snel herstel cruciaal. Het Verbond stelt vier oplossingsrichtingen voor om de compensatie bij overstromingsschade nu en in de toekomst nog beter en duidelijker te regelen.

In het Position Paper van het Verbond staan voorstellen voor betere compensatieregelingen bij schade door overstromingen van grote rivieren of zee door extreme neerslag en/of grote hoeveelheden smelt-of regenwater uit het buitenland:

  • Leg in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) duidelijker vast wanneer en hoeveel de overheid als tegemoetkoming uitkeert aan particulieren en bedrijven voor schade en kosten door een ramp. Dan zijn verzekeraars beter in staat hier aanvullende verzekeringen op te ontwikkelen.
  • Het Verbond adviseert de overheid op basis van nieuwe klimaatinzichten nog eens goed te kijken naar een solidair stelsel met een evenredige premie-opslag op de opstalverzekering voor overstromingen.
  • Overweeg een publiek-private catastrofepool dat ook andere klimaatoorzaken dekt, zoals aardbevingen, verzakkingen en zonnestormen.
  • Indien de overheid de compensatie voor een klimaatramp in eigen hand wil houden: maak gebruik van de expertise van verzekeraars voor een modern en efficiënt schadeprotocol.

Het Verbond van Verzekeraars voert momenteel gesprekken met de overheid en andere stakeholders over de oplossingsrichtingen en de haalbaarheid ervan. Daarna wordt besloten welke oplossingen het Verbond verder uit zal werken. Het Verbond verwacht in de loop van de zomer meer te kunnen melden over de voortgang.

Dekking lokale overstromingen

In 2018 heeft het Verbond een adviesrapport gepubliceerd met mogelijkheden om via particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Sinds het rapport is een ontwikkeling gaande waarbij verzekeraars de dekking voor lokale overstromingen uitbreiden.

Klimaatrechtvaardigheid

De inzet van het Verbond sluit aan bij het nationale en internationale commitment van Nederland aan beleid om klimaatverandering tegen te gaan en aan beleid om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen ervan. “Maar veel moeilijke keuzes voor de korte en lange termijn moeten hierin nog worden gemaakt”, aldus de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Het nu lopende WRR-project ‘Klimaatbeleid’ richt zich op twee aspecten van het klimaatbeleid in het bijzonder: klimaatrechtvaardigheid en langetermijnbeleid. Met de aandacht voor klimaatrechtvaardigheid wil de WRR bijdragen aan de ontwikkeling van geschikte denkkaders om tot een eerlijke verdeling van de lusten en vooral de lasten van de klimaatverandering en het klimaatbeleid te komen.


Was dit nuttig?