Skip to Content

Raamwerk voor ondernemers in nood om (premie)schuldpositie te voorkomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met de NVGA, VNAB, OvFD en Adfiz een raamwerk ontwikkeld voor ondernemers in nood. Het raamwerk biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om bijvoorbeeld de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten en de betalingstermijn te verlengen. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar oplossingen waarmee een (premie)schuldpositie van ondernemers wordt voorkomen.

Afhankelijk van de ernst van de acute (liquiditeits)problemen biedt het raamwerk eenduidige maatregelen en een handelingsperspectief, variërend van het aanpassen van de dekking van de verzekering, het aanpassen van de premietermijn naar bijvoorbeeld half jaar, kwartaal of maand, of het met 30 dagen extra verlengen van de betalingstermijn. Het gaat daarbij om maatwerk per individuele klant. Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen, dienen ondernemers/klanten zelf contact op te nemen met hun verzekeraar, gevolmachtigd agent, makelaar of adviseur. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juli 2020. (na evaluatie verlengd tot 1 januari 2021, redactie) Iedere maand evalueert het Verbond van Verzekeraars de maatregelen en wordt bekeken of wijzigingen noodzakelijk zijn. De regeling is vastgesteld door het beleidskernteam dat opereert in het kader van het protocol grootschalige incidenten en is bindend voor alle leden.

Steun in de rug

Het Verbond benadrukt dat het gaat om minimummaatregelen. Het staat iedere verzekeraar vrij om verdergaande maatregelen te nemen in het belang van de klant, en waar nodig in overleg met de adviseur. Het Verbond vindt het belangrijk dat deze afspraken worden gemaakt.  ”Als individuele verzekeraars aparte richtlijnen hanteren, dan levert dat onduidelijkheid op. Dat is niet in het belang van verzekeringnemers en verzekerden”, benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Maar voorop staat dat we ondernemers een steun in de rug willen geven door de verzekeringsdekking passend overeind te houden en hen zo door deze crisis heen te helpen. Het liefst zonder dat ondernemers een (premie)schuldpositie opbouwen.”

Verantwoordelijkheid

Verzekeraars nemen op verschillende terreinen al hun verantwoordelijkheid in het ondersteunen van klanten die geraakt worden door de coronacrisis. Voorbeelden zijn het soepeler omgaan met het ontbreken van (recente) inspectierapporten, coulance bij verlopen van diploma’s en vergunningen, het onverminderd voortzetten van snelle en adequate schadeafhandeling en het individueel aanpassen van de dekking of van premie- en betalingstermijnen.  

Zakelijke verzekeringen

Het raamwerk is een hulpmiddel voor zakelijke schadeverzekeringen, inclusief de zakelijke verzekeringen van de zzp-er zoals de AOV, maar exclusief zakelijke producten die vallen onder de Pensioenwet. Situaties waar reeds betalingsvoorwaarden gelden voor een schadeverzekering, vallen niet onder de regeling. Ook vinden er geen restituties plaats van reeds betaalde premies door gewijzigde betalingstermijnen.

Provinciaal segment

In 2015 hebben het Verbond, Adfiz en OvFD in het Refertemodel samen­werkingsovereenkomst heldere afspraken gemaakt over premie-incasso door intermediairs. Het refertemodel en de daarin genoemde termijnen (30 + 30 dagen) blijven van kracht. Hier bovenop kunnen verzekeraars  op verzoek van het intermediair en in het voordeel van de klant een langere verlengde termijn afspreken.

Informatie voor verzekeraars

Medewerkers van verzekeraars met een Verbondsaccount kunnen op deze informatiepagina, onder het kopje Schadeverzekeringen, meer informatie vinden over het raamwerk.


Was dit nuttig?