Verzekeraars profiteren nog niet van economisch herstel

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
19-06-2015

De verzekeringssector heeft vorig jaar nog niet kunnen profiteren van de licht aantrekkende economie in Nederland. Met name de lage kapitaalmarktrente en hevige concurrentie op de verzadigde leven- en schademarkten hadden een negatief effect op de resultaten. Vooral levensverzekeraars werden door deze factoren geraakt en sloten het jaar in rode cijfers af. Niettemin bleven de financiële buffers op peil en wordt via reorganisaties en klantgerichte innovaties gewerkt aan toekomstig herstel.

Levensverzekeraars zagen het premievolume in 2014 vier procent verder teruglopen tot 17,6 miljard euro en moesten als gevolg van de fors gedaalde rentestand meer geld reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Dat leidde tot een verlies van gemiddeld 37 procent. In het voorgaande jaar werd onder eveneens moeilijke omstandigheden nog twaalf procent winst geboekt. 

Ook bij schadeverzekeringen stond het premievolume onder druk. Daar daalde de premieomzet met twee procent naar 12,2 miljard euro. Autoverzekeraars zagen bijvoorbeeld een toename van consumenten die overstappen naar een polis met de laagste premie, vermindering van de verzekerde waarde van het wagenpark en consumenten die kiezen voor een beperktere dekking. In de gehele schademarkt was het resultaat licht positief (drie procent).

Het premievolume van inkomensverzekeraars (WIA, AOV, ziekteverzuim) laat sinds 2012 een daling zien. Deze trend zette vorig jaar door met een verdere afname van twee procent tot 3,6 miljard euro. Het resultaat bedroeg een procent. In 2014 nam het aantal eigen risicodragers WGA voor het eerst af, bij een betere schadelastbeheersing. 

De moeilijke omstandigheden maar ook de verdergaande automatisering en verbetering van bedrijfsprocessen gaan ten koste van de werkgelegenheid in de sector die in vijf jaar daalde van 57.000 naar 50.000 arbeidsplaatsen. Met de vakorganisaties is een sociale agenda voor de komende jaren vastgesteld met veel aandacht voor employability en scholing.
 
Het Verbond van Verzekeraars ondersteunt zijn leden waar mogelijk bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren voor klanten. Kansen doen zich met name voor in de veranderende arbeidsmarkt, en op gebieden waar de overheid zich verder terugtrekt waardoor burgers en bedrijven meer risico’s zelf moeten dragen. Verzekeraars kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van zekerheid, bijvoorbeeld op het gebied van vermogensvorming.
 
Qua solvabiliteit hebben verzekeraars de crisis goed doorstaan. De financiële buffers liggen ook eind 2014 nog ruim een factor 2,5 boven het wettelijk vereiste minimum.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
Paul Koopman, telefoon 070-3338698, 06-53725923


Was dit artikel nuttig?