Skip to Content

Volmachtmarkt groeit in 2020 naar vier miljard euro

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen in volmacht stijgt in 2020 met ruim 3 procent en komt uit op ruim vier miljard euro. In 2020 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar 2020 in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 89 procent. De positieve trend in de COR (schade) is daarmee ook in 2020 voortgezet. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2020 Volmachten van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars. Een daling met 20 procent in vijf jaar tijd (2016: 108,7 procent) die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt. Dit is onder meer het gevolg van gezamenlijke inspanningen van verzekeraars en gevolmachtigden om de resultaten te verbeteren.

Over inkomensverzekeringen kan - door het ontbreken van de mutatie voorzieningen - over de uiteindelijke COR in 2020 geen uitspraak worden gedaan. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2016 met bijna één miljard euro gestegen. De groei van zowel schade als inkomen in de volmachtmarkt blijft daarmee doorgaan.

Ontwikkeling resultaat per branche

Bij de branche Motor was er lange tijd sprake van een negatief resultaat. In 2019 komt de COR onder de 100 uit en komt daarmee voor het eerst sinds lange tijd in de zwarte cijfers. In 2020 zet de stabiel dalende trend van 2019 door naar een COR van 89. De branche laat binnen de sector Schade een stabilisatie van het premievolume zien, opvallend hierbij is dat de schaderatio daalt van 61 naar 53. Dit is volgens verzekeraars en volmachten voor een deel toe te schrijven aan de COVID-pandemie.

Hoewel Brand een fluctuerende branche blijft, is ook 2020 positief afgesloten. Bij Brand zien we een stijging in het premievolume van 7 procent, terwijl de COR daalt van 94 naar 89. Opvallend hier is dat de schaderatio daalt met 23 procent in vijf jaar tijd.

Aansprakelijkheid is een stabiele branche wanneer het om resultaat gaat en groeit gestaag in premieomvang. Alhoewel het premievolume met 6 procent stijgt, daalt het resultaat aanzienlijk door de stijgende schadelast.

De branche Verzuim laat in tegensteling tot diverse Schadebranches nog geen positief resultaat zien. Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, in 2020 was dat 4,4 procent. Deze stijgende trend zet zich door in 2020. Het coronavirus dat sinds 2020 de hele wereld in haar greep houdt is daaraan debet geweest. Het resultaat in de volmachtmarkt verslechtert, de COR is gestegen van 103,5 vorig jaar naar 109,7 in 2020.

Marktrapportage Volmachten 2020


Was dit nuttig?