Skip to Content

Volmachtmarkt groeit opnieuw in 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het totale premievolume van de sectoren Schade en Inkomen van in de volmachtmarkt stijgt naar verwachting met 3 procent tot 4,3 miljard euro in 2022 (2021: 4,1 miljard). Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2022 over het 1e halfjaar van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

De stijging van 3 procent is verdeeld over alle branches, zo blijkt uit het Marktrapport. Het resultaat op boekjaar van de sector Schade, uitgedrukt in Combined Operating Ratio (COR) in het volmachtkanaal  komt in de eerste helft van 2022 uit op 99,1 procent (2021: 89,7 procent). De verslechterde ratio is grotendeels veroorzaakt door de schade van de februaristormen Dudley, Eunice en Franklin. Het Verbond van Verzekeraars schat voor de gehele Nederlandse markt de verzekerde schade door deze stormen op minimaal 500 miljoen euro. Blijft het in de tweede helft van 2022 rustig qua calamiteiten, dan zal de schaderatio voor heel 2022 naar verwachting lager uitvallen: rond de 95 procent. Het rendement in de volmachtmarkt blijft hiermee positief.

Belangrijkste ontwikkelingen per branche

In de branche Motor is er sinds 2019 sprake van een positief resultaat. In 2022 is de COR (in het 1e half jaar) ten opzichte van 2021 iets hoger: deze stijgt van 92 naar 95 procent. Dit is het gevolg van een stijging van de schaderatio van 56 naar 59 procent. De branche Motor laat daarnaast een lichte stijging van het premievolume (2 procent) zien.

In de branche Brand stijgt het premievolume in 2022 naar verwachting met 4 procent en komt uit op ruim 1 miljard euro. Dit is 22% van het totale Nederlands premievolume branche Brand. De schaderatio is in het 1e halfjaar 2022 met 24 procentpunten gestegen van 46 naar 70 procent. Deze forse stijging is grotendeels te verklaren door de februaristormen.

In de branche Aansprakelijkheid stijgt het volmachtpremievolume in 2022 naar verwachting met 3 procent en komt uit op 292 miljoen euro. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Zoals in 2019 wordt ook in 2022 een goed resultaat verwacht met een COR van 85. De schaderatio in het 1e halfjaar is gedaald van 46 naar 43.

Het resultaat in de branche Verzuim verbetert verder in 2022 met een COR van 98,2 in het 1e halfjaar, terwijl de verzuimpercentages in het 1e en 2e tweede kwartaal 2022 historisch hoog zijn (bron: CBS). 


Was dit nuttig?