Duurzaamheid/Klimaat

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Klimaatverandering en verduurzaming staan hoog op de agenda bij verzekeraars. Niet alleen door de focus op klimaatverandering en het voorkomen van klimaatschade door een toename van weersextremen, maar ook via het voeren van verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid.

Klimaat: schadelast neemt toe

Dat het klimaat verandert, merken verzekeraars al enkele jaren. Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond pleit voor een krachtig nationaal en internationaal klimaatbeleid.

Gezamenlijke opgave bedrijven, overheden en investeerders

Bedrijven, overheden en investeerders staan gezamenlijk voor de opgave om klimaatverandering af te remmen door hun activiteiten duurzaam en toekomstbestendig uit te voeren. Daarbij hoort een krachtig en voorspelbaar klimaatbeleid, zodat men tijdig weet waar men aan toe is. Daarbij horen ook pijnlijke politieke keuzes zoals het uitsluiten van gebieden  zoals uiterwaarden voor bebouwing. En denk ook aan een goed compensatieproces bij schade door overstroming. Het Verbond zet graag samen met de overheid de juiste stappen voor een optimaal werkend compensatiesysteem.

Preventie

Extreem weer zorgt nu al voor steeds meer schade aan bijvoorbeeld huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Het Verbond onderzoekt hoe verzekeraars én de samenleving zo goed mogelijk kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Om het verzekeren van klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar te houden, werken schadeverzekeraars aan preventie. Schade die niet ontstaat, hoef je immers ook niet te herstellen en dat scheelt veel leed, tijd en geld.

Verantwoord beleggingsbeleid

Maar het komt ook terug in grote(re) zaken zoals het beleggingsbeleid: de leden van het Verbond vertegenwoordigen een belegd vermogen van ruim 400 miljard. Via het IMVO-convenant werkt de verzekeringssector aan het verder verbeteren van het volledige verantwoorde beleggingsbeleid. Dat biedt uitdagingen, zoals het stimuleren van bedrijven om CO2 verminderen, het verkrijgen van data over de CO2-uitstoot, actief aandeelhouderschap en uitsluitingsbeleid en het bepalen van eigen reductiedoelstellingen. Daarbij probeert elke verzekeraar zijn steentje bij te dragen, waarbij van grote beleggers uiteraard meer wordt verwacht. 

Terugdringen CO2-uitstoot

De opgave om de schadelijke CO2-uitstoot terug te dringen conform het Parijsakkoord is enorm. De Nederlandse verzekeringssector is gecommitteerd om hier aan bij te dragen, onder andere via het commitment aan het Klimaatakkoord. In het afgelopen jaar hebben de meeste instellingen de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht. In 2022 starten verzekeraars concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen.

Veilige energietransitie

Verzekeraars weten als geen ander dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor onze huidige maatschappij. In korte tijd moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Dat zorgt voor een wildgroei aan activiteiten, waarbij er vaak nog niet voldoende is nagedacht over de (brand)veiligheid. Verzekeraars pleiten dan ook voor het invoeren van veilige en uniforme standaarden, die bij voorkeur wettelijk moeten worden verankerd.

Dat wil niet zeggen dat de sector de duurzaamheidstransitie niet steunt. Integendeel, de financiële sector in het algemeen en verzekeraars in het bijzonder hebben het commitment bij het Klimaatakkoord ondertekend vanuit hun rol als grote institutionele beleggers. Zij zien de noodzaak voor verduurzaming, via klimaat- en weer-gerelateerde schaden. Daarnaast willen verzekeraars risico’s graag verzekerbaar houden en zoveel mogelijk voorkomen dat particulieren of bedrijven die zich moeten of willen verzekeren, dat niet (voldoende) kunnen. De sector helpt daarom in toenemende mate zijn klanten bij het mogelijk maken van de transitie. Denk aan zonnepanelen in plaats van asbest, projecten met groene woningen en pilots met waterstof.

Jongeren en innovatie

Het jaarlijkse jongeren innovatieprogramma (JIP) van het Verbond van Verzekeraars heeft in 2021 als doel het uitwerken van duurzame, innovatieve ideeën voor de hele verzekeringssector.

Laatst gewijzigd op:08-11-2021
Bedrijfsbrand 1920X1080

Recycle, broei, brandpreventie en innovatie, 30 november 2021

  • 30-11-2021
  • Webinar
  • Verzekeringsthema's
Bosbrand.2000

Droogte en bosbranden, 16 december 2021

  • 16-12-2021
  • Webinar
  • Verzekeringsthema's