Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Vraag en antwoord Schaderegeling Schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigverzekering 2023

Convenant Schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigverzekering 2023

Algemene vragen

Welke informatie dient te worden overgelegd bij schades waarvan de schadeomvang minder dan 25.000 euro bedraagt en die binnen 1 jaar worden geregeld?

Om de statistieken te vullen, ontvangt de motorrijtuigverzekeraar binnen drie maanden graag de volgende informatie: geslacht, geboortedatum en aard letsel.

Welke informatie moet de schadeverzekeraar inzittenden aanleveren aan de motorrijtuigenverzekeraar bij schades minder dan 25.000 euro en die langer dan 1 jaar (zullen) lopen?

Op dit moment is daarover niets opgenomen in het convenant. In de volgende versie  wordt opgenomen dat de schadeverzekeraar inzittenden bij alle schades, onafhankelijk van de schadeomvang, de motorrijtuigverzekeraar na elf maanden (en vervolgens jaarlijks) informeert over:

  • Aard letsel
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Beroep
  • Gezinssamenstelling
  • Bijzondere omstandigheden (o.a. zwangerschap, meerdere ongevallen)
  • Inschatting van de persoonlijke schade
  • Plan van aanpak, indien een regeling niet mogelijk is

Verzekeraars worden nadrukkelijk opgeroepen vanaf nu volgens deze afspraak te handelen.

Wat valt er onder de schadeomvang van 25.000 euro waar in het convenant over wordt gesproken?

Het gaat om de persoonlijke schade die aan het slachtoffer wordt uitgekeerd. De buitengerechtelijke kosten en andere kosten bv. arbeidsdeskundige kosten kunnen wel worden verhaald, maar worden niet meegeteld als het gaat om de vraag of een schade meer of minder dan 25.000 euro bedraagt.

Moet de schadeverzekeraar inzittenden voldoen aan alle informatieverzoeken van de motorrijtuigverzekeraar?

De schadeverzekeraar inzittenden is leidend in de afhandeling van de schade en wordt daarin vertrouwd door de motorrijtuigverzekeraar. Tegelijkertijd heeft de motorrijtuigverzekeraar een eigen verantwoordelijkheid richting zijn verzekerde, het intermediair en eventuele regresnemers op grond waarvan deze verzekeraar behoefte heeft aan informatie. Met elkaar zorgen we als sector voor een goede schadeafhandeling richting alle partijen en daarin werken we met elkaar samen. Als de schadeverzekeraar inzittenden zijn informatievoorziening op orde heeft richting de motorrijtuigverzekeraar, worden  onnodige vragen tussentijds voorkomen.

Hoe wordt gecontroleerd of de schadeverzekeraar inzittenden melding maakt van een low impact-aanrijding en eventuele fraude? Welke definities gelden voor deze gebeurtenissen?

Het uitgangspunt in de sector is onderling vertrouwen tussen verzekeraars. Het is in het belang van de sector om zaken als een low-impact-aanrijding en fraude met elkaar te delen. Daarom worden alle verzekeraars geacht die informatie uit te wisselen. In de evaluatie die eind 2023 plaatsvindt wordt de noodzaak van een eventuele controle hierop meegenomen.

Is de reactietermijn van vier weken voor de motorrijtuigverzekeraar niet te kort?

Dat is een terechte vraag. De termijn is nu aangepast naar zes weken.

Wat gebeurt er als niet aan de voorwaarden van het convenant wordt voldaan?

Het uitgangspunt is dat we als sector onderling zaken goed regelen. De afspraken in het convenant zijn er niet voor niets. Ze zorgen dat de schadeverzekeraar inzittenden en de motorrijtuigverzekeraar ieder hun werk goed kunnen doen. We gaan ervan uit dat er een intrinsieke motivatie is om de afspraken uit het convenant na te komen. Het is niet de bedoeling dat het niet nakomen van afspraken direct leidt tot een ‘sanctie’ op dossierniveau door maar een deel van de schade te vergoeden. Als er zich problemen voordoen bij de nakoming, wordt in eerste instantie via de contactpersonen geprobeerd om de zaak op te lossen.

In het uiterste geval kunnen partijen op grond van het huishoudelijk reglement van de vereniging worden aangesproken op niet nakoming van de afspraken in het convenant.

Is het onder het nieuwe convenant nog wel mogelijk/ de bedoeling om de andere verzekeraar te betrekken bij de schadeafhandeling?

In het nieuwe convenant is de leidende rol in de schadeafhandeling nadrukkelijk bij de schadeverzekeraar inzittenden gelegd. In het kader van de efficiency is het aantal contactmomenten beperkt. Als partijen vinden dat het betrekken van de andere verzekeraar meerwaarde heeft, staat het convenant dat niet in de weg.

Specifieke vragen bij artikelen

Artikel 3

Is het noodzakelijk om een schadeaangifteformulier te overleggen aan de motorrijtuigverzekeraar?

Het is niet noodzakelijk om een schadeaangifteformulier te overleggen. Iedere andere vorm van schademelding is prima. Het is aan de schadeverzekeraar inzittenden om dit te beoordelen. De motorrijtuigverzekeraar kan altijd bij zijn eigen klant een schadeaangifteformulier opvragen als daar behoefte aan is.

Ziet het informeren van de motorrijtuigverzekeraar bij fraude en low impact-aanrijdingen (artikel 3 lid 2) op alle schades?

Ja, dit ziet inderdaad op alle schades, zowel met een schadeomvang boven als onder de 25.000 euro.

Welke definitie wordt gehanteerd voor een low-impact botsing?

Het is aan de schadeverzekeraar inzittenden om te beoordelen of sprake is van een low-impact-aanrijding en hoe daarmee in de schadebehandeling dient te worden omgegaan. Als de schadeverzekeraar inzittenden en de motorrijtuigverzekeraar van mening verschillen, wordt aangeraden hierover telefonisch met elkaar van gedachten te wisselen en samen het vervolg te bespreken. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een beroep worden gedaan op de contactpersonen en/of de geschillencommissie worden ingeschakeld.

Ziet het informeren van de motorrijtuigverzekeraar in het kader van regres op alle schades?

Ja, dit ziet inderdaad op alle schades, zowel met een schadeomvang boven als onder de 25.000 euro.

Niet voor alle belangenbehartigers geldt de BKB staffel als referentiekader. Hoe gaan we daar mee om?

Het toepassen van de BKB staffel is geen verplichting. Het kan een referentiekader zijn om vaststelling op grond van artikel 6:96 in te kleden. Dit is echter geen verplichting.

Artikel 5

Kunnen alle kosten van een arbeidsdeskundige worden verhaald?

In het kader van de efficiency wordt hiervoor een vast bedrag gehanteerd. Bij schades met een omvang van minder dan 25.000 euro wordt 2.500 euro betaald aan arbeidsdeskundige kosten. Bij schades met een omvang van meer dan 25.000 euro wordt een bedrag van 5.000 euro betaald.

Zijn de kosten van inschakeling van een externe advocaat verhaalbaar?

Nee, deze kosten kunnen niet worden verhaald.

Kunnen de kosten van het inschakelen van een externe medisch adviseur worden verhaald?

Nee, deze kosten zijn niet verhaalbaar. Alleen de kosten voor het opvragen van medische informatie (de verschotten), de kosten die de belangenbehartiger in rekening brengt en de expertisekosten zijn verhaalbaar.

Artikel 11

Welk convenant is van toepassing op welke zaken?

Als de schade met de verzekerde op grond van de schadeverzekering inzittenden in 2022 is geregeld dan gelden daarvoor de bepalingen uit het oude convenant. Als de schade met de verzekerde op grond van de schadeverzekering inzittenden in 2023 wordt geregeld dan gelden daarvoor de bepalingen uit het huidige convenant.

Laatst gewijzigd op: 30-1-2024