Skip to Content

Duurzaamheid en klimaat

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.
Duurzaamheid
JIP 2022 Kick Off 7420

Impact Event JIP 2022

  • 6-12-2022
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie

Klimaatverandering en verduurzaming staan hoog op de agenda bij verzekeraars. Niet alleen door de focus op klimaatverandering en het voorkomen van klimaatschade door een toename van weersextremen, maar ook via het voeren van verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid en bijdragen aan de energietransitie.

Klimaat: schadelast neemt toe

Dat het klimaat verandert, merken verzekeraars al enkele jaren. Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond pleit voor een krachtig nationaal en internationaal klimaatbeleid.

Gezamenlijke opgave bedrijven, overheden en investeerders

Bedrijven, overheden en investeerders staan gezamenlijk voor de opgave om klimaatverandering af te remmen door hun activiteiten duurzaam en toekomstbestendig uit te voeren. Daarbij hoort een krachtig en voorspelbaar klimaatbeleid, zodat men tijdig weet waar men aan toe is. Daarbij horen ook pijnlijke politieke keuzes zoals het uitsluiten van gebieden  zoals uiterwaarden voor bebouwing. En denk ook aan een goed compensatieproces bij schade door overstroming. Het Verbond zet graag samen met de overheid de juiste stappen voor een optimaal werkend compensatiesysteem.

Preventie

Extreem weer zorgt nu al voor steeds meer schade aan bijvoorbeeld huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Het Verbond onderzoekt hoe verzekeraars én de samenleving zo goed mogelijk kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Om het verzekeren van klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar te houden, werken schadeverzekeraars aan preventie. Schade die niet ontstaat, hoef je immers ook niet te herstellen en dat scheelt veel leed, tijd en geld.

Lees meer over klimaat en verzekeringen

Verantwoord beleggingsbeleid

Maar het komt ook terug in grote(re) zaken zoals het beleggingsbeleid: de leden van het Verbond vertegenwoordigen een belegd vermogen van ruim 400 miljard. Via het IMVO-convenant werkt de verzekeringssector aan het verder verbeteren van het volledige verantwoorde beleggingsbeleid. Dat biedt uitdagingen, zoals het stimuleren van bedrijven om CO2 verminderen, het verkrijgen van data over de CO2-uitstoot, actief aandeelhouderschap en uitsluitingsbeleid en het bepalen van eigen reductiedoelstellingen. Daarbij probeert elke verzekeraar zijn steentje bij te dragen, waarbij van grote beleggers uiteraard meer wordt verwacht. 

Terugdringen CO2-uitstoot

De opgave om de schadelijke CO2-uitstoot terug te dringen conform het Parijsakkoord is enorm. De Nederlandse verzekeringssector is gecommitteerd om hier aan bij te dragen, onder andere via het commitment aan het Klimaatakkoord. In het afgelopen jaar hebben de meeste instellingen de CO2-footprint van hun beleggingen in kaart gebracht. In 2022 starten verzekeraars concrete actieplannen om de CO2-impact van hun beleggingen te verminderen om daarmee het Nederlandse klimaatakkoord aan te jagen.

Veilige energietransitie

De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 zeventig procent moet zijn. De Nederlandse overheid zet daarom vol in op het gebruik van duurzame energievormen, van zonnepanelen tot waterstof. Huiseigenaren, bedrijven en overheden worden via wet- en regelgeving en stimuleringsmaatregelen aangespoord om over te gaan op duurzame energie. Elke particulier en ondernemer krijgt ermee te maken, verzekeraars daardoor ook.

Lees meer over verzekeraars & de energietransitie

Jongeren en innovatie

Het jaarlijkse Jongeren Innovatie Programma (JIP) van het Verbond van Verzekeraars heeft in 2022 als doel het uitwerken van duurzame, innovatieve ideeën voor de hele verzekeringssector.

Laatst gewijzigd op: 4-10-2022