Beleggingsbeleid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars kunnen als institutionele beleggers een bijdrage leveren aan het versterken van de Nederlandse economie en internationale misstanden aanpakken. En dat doen ze ook. Mede op initiatief van het Verbond hebben ze de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kredieten voor het MKB en hypotheken, is er een code duurzaam beleggen en voeren verzekeraars een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Achtergronden

Verzekeraars beheren grote kapitalen voor hun verzekerden. Tegelijkertijd is er in Nederland op sommige gebieden behoefte aan meer investeringskapitaal. De verzekeringssector heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid om meer te investeren in de Nederlandse economie. Het position paper Investeren in Nederland uit 2013 stond aan de basis hiervan.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
De tijd dat beleggen uitsluitend ging om het maximale rendement is voorbij. Door de grote financiële posities die verzekeraars hebben in overheden (staatsobligaties) en bedrijven (bedrijfsobligaties en aandelen), hebben verzekeraars een belangrijke maatschappelijke rol. Door een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid kan worden bijgedragen in het tegengaan van klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, etc. Verzekeraars zijn zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en beleggen daarom steeds vaker op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Natuurlijk wel oog voor hun fiduciaire rol, met het belang van voldoende rendement voor de polishouder.

Op 5 juli 2018 heeft het Verbond met verschillende NGO’s, vakbonden en de overheid convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) afgesloten. Dit convenant gaat over het beleggingsbeleid van verzekeraars en is bindend voor alle leden van het Verbond. Het convenant is hier te vinden.

Investeren in het MKB
Het MKB heeft behoefte aan meer kredieten en een breder aanbod van financieringsbronnen. Tegelijkertijd zijn kredietaanvragen vanuit het MKB vaak te klein voor institutionele beleggers. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren verschillende stappen gezet om dit gat te dichten.

  • Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Het Verbond is een van de initiatiefnemers van de NLII. Deze is in 2014 opgericht om nieuwe investeringsmogelijkheden in Nederland te creëren voor institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. NLII ontwikkelt beleggingen die voldoen aan de investeringswensen van deze beleggers. Zo kunnen zij in het MKB investeren via een aantal fondsen die NLII heeft ontwikkeld.
  • Samenwerking met ABN Amro. Negen verzekeraars hebben via ABN AMRO 140 miljoen euro aan het MKB verstrekt. Doordat ook ABN AMRO 140 miljoen bijdraagt, is er in totaal 280 miljoen euro beschikbaar in dit samenwerkingsverband. ABN AMRO verzorgt de kredietverstrekking en het risicomanagement. De betrokken verzekeraars zijn: Achmea, Aegon, a.s.r., Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Nationale-Nederlanden, SNS REAAL en VvAA.
  • Qredits. Deze negen verzekeraars hebben daarnaast 30 miljoen euro verstrekt aan Qredits, een onafhankelijke en private kredietverstrekker die (startende) ondernemers helpt met advies en financiering.

Ondanks de investeringen van de afgelopen jaren is de rol van verzekeraars in de markt voor MKB-leningen al met al nog bescheiden. Dit komt onder andere door het beperkte aantal loketten waar het MKB terecht kan voor financiering door verzekeraars. Daarnaast zijn de kapitaaleisen door het onzekere karakter van investeringen in het MKB hoog. Minder strenge kapitaaleisen of aanvullende garanties van de overheid zijn hiervoor mogelijke oplossingen. Het Verbond juicht toe dat de overheid den investeringsinstelling Invest-NL gaat oprichten en kijkt welke rol verzekeraars hierin kunnen spelen.

Verlichten van de problemen op de woningmarkt
Een aantal jaren geleden lagen de vraag naar en het aanbod van hypotheken ver uit elkaar. Daarom spraken verzekeraars in 2013 af dat ze hier meer in wilden investeren. Dat hebben ze ook gedaan. Eind 2016 concludeerde DNB dat verzekeraars een steeds grotere rol spelen in de hypotheekverstrekking. Dat is goed voor verzekeraars, want door de lage rente zijn beleggingen in hypotheken aantrekkelijker dan beleggingen in staatsobligaties. Maar ook klanten plukken er de vruchten van. Meer financiële aanbieders betekent immers meer concurrentie.

Begin maart 2019 heeft de Europese Commissie de voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving, gepubliceerd met positieve aanpassingen voor verzekeraars. Zo gaan onder meer de kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag net als de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen. De aanpassing in de Solvency II-regels scheelt de verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro’s kapitaalbeslag op jaarbasis en sluiten de kapitaaleisen beter aan bij de economische werkelijkheid. Dit heeft voordelen voor polishouders, verzekeraars en hun aandeelhouders.

Duurzame energie
Verzekeraars willen graag meer investeren in infrastructuur en duurzame energie. Om dit te bereiken is een vorm van ‘marktplaats’ nodig waar vragers en aanbieders van kapitaal elkaar (beter) kunnen vinden. NLII doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om kleinschalige energiebesparingsprojecten te bundelen en zo aantrekkelijk te maken voor institutionele beleggers.