Big Data & privacy

}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren lang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen, maar verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik leidt tot maatschappelijke vragen. Met een gedragscode en een aantal waarborgen probeert de sector grip op data te houden.

Achtergronden

Gedragscode voor verzekeraars
Respect voor de privacy van klanten is een voorwaarde voor het vertrouwen in verzekeraars. Het Verbond heeft daarom een eigen gedragscode opgesteld die bijdraagt aan transparantie over gegevensgebruik door verzekeraars. Hierin is vastgelegd wat verzekeraars wel en niet mogen met gegevens. De gedragscode biedt handvatten zodat verzekeraars voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

Verzekeraars moeten periodiek evalueren of zij de gedragscode naleven. Om verzekeraars daarbij te ondersteunen, heeft het Verbond een Model Zelfevaluatie opgesteld. Het Model Zelfevaluatie is een hulpmiddel dat verzekeraars verder moeten aanvullen en aanpassen aan hun eigen situatie.

Wet bescherming persoonsgegevens
Verzekeraars moeten zich voor het gebruik van persoonsgegevens aan diverse wetten houden. De belangrijkste is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarin is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Daarnaast hebben verzekeraars onder andere te maken met de Telecommunicatiewet en Wet Basisregistratie.

Algemene verordening gegevensbescherming
De Wet bescherming persoonsgegevens wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Door de nieuwe Europese wet krijgen consumenten meer rechten en zeggenschap over de data die ze aan organisaties leveren. Daarnaast moeten organisaties zelf meer onderzoek doen naar hun omgang met persoonsgegevens en aantoonbaar controle hebben over al die gegevens. Verzekeraars moeten op het gebied van gegevensgebruik daarom veranderingen doorvoeren.

Ingelogde leden vinden op deze pagina meer informatie over de implementatie van de Avg.

Meldplicht datalekken
Sinds 1-1-2016 geldt in Nederland de meldplicht datalekken. Dit houdt in dat datalekken gemeld moeten worden bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Onder een datalek vallen niet alleen gegevens die (per ongeluk) op straat komen te liggen, maar ook gegevens die onrechtmatig verwerkt zijn. Met de invoering van de Algemene verordening gegevens bescherming wordt het melden van datalekken in heel Europa verplicht.

Solidariteitsmonitor

Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen verzekeraars de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in kaart brengen. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond voert daarom jaarlijks een Solidariteitsmonitor uit om deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.

Bekijk hier de monitors

Cookies

{cookieText}