Big Data & privacy

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen, maar verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik leidt tot maatschappelijke vragen.

In het in juni 2020 gepubliceerde Ethisch kader staan uitgangspunten voor het gebruik van  kunstmatige intelligentie (AI) en andere datagedreven producten en processen. Het is een kader waarbij verzekeraars gedurende de implementatie ervaringen opdoen. Deze ervaringen worden gebruikt om het kader te verbeteren en waar nodig aan te passen. Het kader is mede gebaseerd op de zeven uitgangspunten voor verantwoorde Artificial Intelligence van de High-Level Expert Group on Artficial Intelligence, een adviesorgaan van de Europese Commissie.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Ethisch kader onderdeel van zelfregulering
Na een implementatiefase van een half jaar wordt per 1 januari 2021 het ethisch kader onderdeel van de vernieuwde zelfregulering van het Verbond: bindend voor alle leden en toetsbaar door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. De eerste daadwerkelijke audits door Stv vinden in 2023 plaats.

Grip op data
Het gebruik van big data door verzekeraars is een belangrijk vraagstuk dat reeds in 2016 heeft geleid tot het green paper 'Grip op data' dat belangrijke uitgangspunten bevat voor het handelen van verzekeraars. Daarnaast is het een van de vier pijlers van het Middellange termijn plan 2019-2022. Met een Gedragscode en kennisbijeenkomsten, zoals het in april 2019 georganiseerde Big Data debat, en nu via het nieuwe Ethisch kader wil de sector grip houden op data.

Gedragscode verzekeraars

Respect voor de privacy van klanten is een voorwaarde voor het vertrouwen in verzekeraars. Het Verbond heeft daarom een eigen gedragscode opgesteld die bijdraagt aan transparantie over gegevensgebruik door verzekeraars. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) specifiek voor verzekeraars uitgewerkt. Verzekeraars zijn verplicht periodiek te evalueren of zij de gedragscode naleven.

Solidariteitsmonitor

Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen verzekeraars de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in kaart brengen. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond voert daarom jaarlijks een Solidariteitsmonitor uit om deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.

Ethisch shutterstock 600x250 (1).jpg

Livestream: De Scope van het Ethisch Kader Datatoepassingen

  • 2-10-2020
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving