Big Data & privacy

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren lang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen, maar verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik leidt tot maatschappelijke vragen. Met een gedragscode en een aantal waarborgen probeert de sector grip op data te houden.

Achtergronden

Gedragscode voor verzekeraars
Respect voor de privacy van klanten is een voorwaarde voor het vertrouwen in verzekeraars. Het Verbond heeft daarom een eigen gedragscode opgesteld die bijdraagt aan transparantie over gegevensgebruik door verzekeraars. In de gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming én de Nederlandse Uitvoeringswet Avg specifiek voor verzekeraars nader uitgewerkt.

Verzekeraars moeten periodiek evalueren of zij de gedragscode naleven. Om verzekeraars daarbij te ondersteunen, heeft het Verbond een Model Zelfevaluatie opgesteld. Het Model Zelfevaluatie is een hulpmiddel dat verzekeraars verder moeten aanvullen en aanpassen aan hun eigen situatie.

Algemene verordening gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet Avg van kracht. Door de nieuwe wet krijgen consumenten meer rechten en zeggenschap over de data die ze aan organisaties leveren. Daarnaast moeten organisaties zelf meer onderzoek doen naar hun omgang met persoonsgegevens en aantoonbaar controle hebben over al die gegevens. Naast de nieuwe privacywet hebben verzekeraars onder andere te maken met de Telecommunicatiewet en Wet Basisregistratie.

Ingelogde leden vinden op deze pagina meer informatie over de Avg.

Meldplicht datalekken
Sinds 1-1-2016 geldt in Nederland de meldplicht datalekken. Dit houdt in dat datalekken gemeld moeten worden bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Onder een datalek vallen niet alleen gegevens die (per ongeluk) op straat komen te liggen, maar ook gegevens die onrechtmatig verwerkt zijn. Met de invoering van de Algemene verordening gegevens bescherming wordt het melden van datalekken in heel Europa verplicht.

Solidariteitsmonitor

Doordat steeds meer grote databases en toepassingen beschikbaar komen, kunnen verzekeraars de ‘hoge risico’s’ en de ‘lage risico’s’ steeds scherper in kaart brengen. Daardoor kunnen – in theorie – de uitersten steeds verder uit elkaar drijven, waardoor bepaalde groepen verzekerden in de toekomst niet meer worden geaccepteerd of alleen tegen zeer hoge premies. Het Verbond voert daarom jaarlijks een Solidariteitsmonitor uit om deze mogelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Verzekeraars benadrukken overigens dat premies op zich uiteen kunnen lopen en dat marktwerking belangrijk en goed is.

Bekijk hier de monitors

shutterstock_554011084.jpg

Themabijeenkomst Kerngroep Blockchain is ontketend!

  • 22-5-2019
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie

Cookies

{cookieText}