Premiepensioeninstellingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In de oudedagsvoorziening hebben de afgelopen jaren nieuwe spelers hun intrede gedaan, waaronder algemeen pensioenfondsen (APF’en) en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Ontwikkelingen op dit terrein, zoals de verandering van het pensioenstelsel, communicatie met deelnemers en waardeoverdracht, zijn uiteraard ook relevant voor deze nieuwe aanbieders. Zeker daar waar het gaat om onderwerpen die spelen in de transitie naar een stelsel dat is gebaseerd op premieregelingen. Daarom hebben we de samenwerking met de PPI’s verder geïntensiveerd, zodat we de belangen van werkgevers en deelnemers nog beter kunnen behartigen.

Achtergrond

Wat is een PPI?
PPI staat voor Premiepensioeninstelling. Dit is een pensioenuitvoerder waar een werkgever zijn pensioenregeling kan onderbrengen. Dit kan echter alleen als het een beschikbare premieregeling betreft, waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Naast de opbouw van pensioen mag eeen PPI ook een variabele uitkering aanbieden. Voorwaarde is dat de PPI hierbij geen risico neemt en er geen sprake is van verzekeren. Een PPI mag daarom geen vaste uitkering aanbieden.

Omdat PPI’s geen risico’s mogen dragen en niet zelf mogen verzekeren kan een PPI geen minimaal opgebouwd bedrag mogen garanderen. Als een werkgever het nabestaandenpensioen mee wil verzekeren, of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, dan zal dit bij een verzekeraar ondergebracht moeten worden. Vaak kan de PPI het via zo’n uitbestedingsconstructie wel aanbieden.

Vergunning
Een premiepensioeninstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen (artikel 2:54h, eerste lid Wft). Indien een premiepensioeninstelling daarnaast ook wil optreden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland, geldt voor deze activiteit een aanvullende vergunningplicht (artikel 2:54h, tweede lid Wft). Nederland heeft op dit moment 10 PPI’s (zie voor een actueel overzicht deze pagina op de DNB-website), die soms op zichzelf staan en soms onderdeel zijn van een groter concern.

Belegd vermogen en aantal deelnemers
In 2017 was het gezamenlijk belegd vermogen iets meer dan 6 miljard euro, verdeeld over iets meer dan 530.000 deelnemers, waarvan ongeveer 330.000 actieve deelnemers. Voor actuele cijfers verwijzen we naar de website van De Nederlandsche Bank.

PPI vereniging
Het Verbond behartigt dus ook belangen van de (gelieerde) PPI’s en werkt daarbij onder andere samen met de PPI vereniging.

Verzekeringsthema's

Voor premiepensioeninstellingen zijn onder meer onderstaande themapagina's op onze website interessant. Klik op de foto's om naar de betreffende pagina te gaan.

 

Pensioenen
Het Verbond pleit voor een nieuw stelsel dat eenvoudig, persoonlijk en flexibel is, uitlegbaar solidair en eerlijk over de mate van zekerheid. 

 

Standaardmodellen Vast/variabel pensioen
Deze pagina op de Verbondswebsite richt zich op pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI's) die een vaste en/of variabele uitkering aanbieden.

 

Zelfstandigen
Zelfstandigen beslissen zelf of en hoe ze pensioen opbouwen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het Verbond vindt het belangrijk dat ze een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van objectieve informatie.

 

Belastingen
Het Verbond zet zich in voor een internationaal gelijk fiscaal speelveld en een efficiënte en eenvoudige belastingheffing.

 

Laatst gewijzigd op:29-06-2021
Pensioenplan 2 Shutterstock 1032154933

RVU in de praktijk (met Montae & Partners), 23 september 2021

  • 23-9-2021
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving